Skip to content

Examen C1 Valencià (Antic Mitjà)


Què és el C1 de valencià?

El C1 de Valencià és el títol més sol·licitat entre els certificats d’aquest idioma, ja que es tracta del nivell que habilita als professors a exercir la docència i s’ha convertit en requisit de molts processos selectius d’oposicions de l’Administració Pública valenciana.

La superació de l’examen C1 de valencià acredita un domini lingüístic del valencià en la seva varietat estàndard oral i escrita, la qual cosa permet al parlant comunicar-se adequadament en situacions que requereixen d’un registre formal de la llengua.

És, en definitiva, el primer nivell de valencià que ja pertany a un usuari experimentat i amb recursos per a mantindre una conversa fluida sense errors greus.

Quin és el nivell mitjà de valencià?

El C1 és el nivell corresponent al conegut Grau Mitjà de valencià, només que en la nova nomenclatura que va establir l’Ordre 7/2017 per a regular els títols de valencià i homologar els nivells existents als del Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües (MECR).

És a dir, que va passar d’haver-hi quatre nivells de certificats (Coneixements Orals, Elemental, Mitjà i Superior), a haver-hi sis nivells diferents, com en la resta títols d’idiomes europeus (A1-A2-B1-B2-C1-C2).

Però en essència, el nivell i la dificultat del C1 i de l’antic mitjà són equivalents.

De fet, les persones que en el passat van aprovar l’examen del Mitjà de valencià, no necessiten tornar a examinar-se en cap cas. El seu títol d’un organisme oficial com la Junta Qualificadora, l’Escola Oficial o la CIEACOVA continua sent vàlid per a presentar-ho en un lloc de treball.

¿Dónde hacer el C1 de valenciano?


Per a l’obtenció del diploma, l’examen del C1 de valencià ha de realitzar-se mitjançant les proves de certificació d’una de les tres entitats certificadores homologades que recull l’Ordre 7/2017, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià. Aquestes entitats són:

  • La Junta Qualificadora de Coneixement de Valencià (JQCV).
  • L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).
  • La Comissió Interuniversitària d’Acreditació de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

Tot i que la majoria de convocatòries d’oposicions encara només es refereixen a la Junta Qualificadora com l’organisme que ha d’expedir els títols oficials de valencià, els certificats emesos per CIEACOVA i la EOI són igualment vàlids per l’esmentada Ordre 7/2017.

Per tant, una persona que desitge fer el C1 de valencià es pot apuntar a qualsevol de les tres entitats, perquè els títols són equivalents.