Skip to content

Certifica Valencià – Examen C1 JQCV

Exàmens de Valencià: Nivells i característiques

Proves de Valencià: On examinar-se per a obtindre el títol

L’Ordre 7/2017 regula actualment els títols de valencià i contempla tres entitats igualment legitimades per a dur a terme proves de valencià amb certificació oficial:

  • La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)
  • La Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
  • La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)

Així doncs, una persona pot obtindre el seu títol oficial amb la mateixa validesa en qualsevol d’aquests tres organismes, únicament sent recomanable registrar-los perquè figuren en la base de dades de la Conselleria d’Educació aquells títols obtinguts mitjançant l’EOI i CIEACOVA.

Per contra, els certificats de la JQCV ja es registren d’ofici i queden guardats en aquesta base de dades.

En aquest apartat pots consultar tota la informació relativa a les convocatòries d’exàmens de cada organisme:

Tràmits relacionats amb l’Examen de Valencià

Si aspires a treballar a la Comunitat Valenciana, actualment és important certificar els teus coneixements de valencià amb un examen o per homologació, sobretot de cara a complir amb el requisit lingüístic en oposicions o sumar més punts en el barem de mèrits d’una borsa de treball d’un organisme públic.

És per això que l’Administració Pública gestiona, a través de les entitats certificadores de valencià com la JQCV, tota una sèrie de tràmits relacionats amb l’obtenció i el registre de títols, entre altres:

  • El tràmit d’homologació del B1 de Valencià per estudis.
  • El tràmit d’expedició del certificat provisional després de la superació d’una prova.
  • El tràmit d’expedició del duplicat del títol en cas de pèrdua d’aquest.
  • El tràmit de registrar un títol de valencià homologat per l’Ordre 7/2017 per a opositar.
  • El tràmit de devolució de taxes de matrícula en cas d’incompatibilitat justificada o error informàtic.
  • Els tràmits de revisió i reclamació de l’examen de Valencià o reclamació general.